BOD (Biochemical Oxygen Demand)

BOD (Biochemical Oxygen Demand) คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ

 

ค่าบีโอดี หรือ Biochemical Oxygen Demand (BOD)คือ ปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ

 

โดยส่วนมากแล้ว ค่าบีโอดีจะถูกใช้เป็นตัวชี้วัดในการกำหนดปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในน้ำ ซึ่งค่าบีโอดีจะบ่งบอกโดยอ้อมถึงปริมาณที่มีอยู่ของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ โดยจะชี้ให้เห็นถึงระดับมลภาวะของสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำแม้ว่าค่าดังกล่าวจะไม่ใช่การทดสอบเชิงปริมาณที่แม่นยำก็ตาม