BMS (Building Management System)

BMS (Building Management System) คือ ระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร (BMS) เป็นเครือข่ายที่มีการรวบข้อมูลและระบบควบคุมเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ การเฝ้าตรวจและควบคุมของ HVAC แสงสว่าง และหน้าที่อื่นๆ ในตึกและอาคาร

 

ระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร (BMS) เป็นเครือข่ายที่มีการรวบข้อมูลและระบบควบคุมเข้าด้วยกัน เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ การเฝ้าตรวจและควบคุมของ HVAC แสงสว่างและหน้าที่อื่นๆ ในตึกและอาคาร โดยการต่อเชื่อมอุปกรณ์ HVAC เช่น เซนเซอร์, ตัวควบคุม, เครื่องสูบน้ำ และพัดลมเข้ากับ ระบบ BMS เราจะสามารถควบคุมสภาพอากาศภายในตึกนั้นๆได้ด้วยซอฟท์แวร์ชนิดพิเศษ

 

การเปลี่ยนแปลงที่จุดตั้งทำงาน (เช่น อุณหภูมิ) หรือโปรแกรมควบคุมเวลาสามารถสั่งการจากสถานีคอมพิวเตอร์ที่ทำมา เพื่อหน้าที่ดังกล่าว คอมพิวเตอร์จะสามารถเฝ้าตรวจสถานะของอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกันอยู่เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของสภาพอุณหภูมิภายในอาคาร ระบบสามารถส่งอีเมล์หรือข้อความเตือน (SMS) หากมีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือ มีการหยุดทำงาน

 

เรายังสามารถปิดหรือเปิดไฟได้ด้วยตัวควบคุมเวลาและเซ็นเซอร์แสงสว่างจะสามารถลด/เพิ่ม ปริมาณแสงภายในโดยให้สัมพันธ์กับปริมาณแสงในเวลากลางวัน

 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ HVAC และระบบไฟแสงสว่างเข้ากับ BMS จะทำให้การควบคุมทำได้อย่างไม่จำกัด แผนการควบคุมแบบใหม่สามารถทำได้โดยการโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ทำการควบคุมใหม่