Balancing valve

Balancing valve คือ ระหว่างที่ระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นกำลังทำงานอยู่ วาล์วปรับสมดุล ทั้งแบบคงที่ (static balancing valves) และแบบเคลื่อนไหว (dynamic balancing valves) จะทำหน้าที่ทำให้เกิดสมดุลไฮโดรลิค

 

ระหว่างที่ระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นกำลังทำงานอยู่ วาล์วปรับสมดุล จะทำหน้าที่ทำให้เกิดสมดุลไฮโดรลิค วาล์วดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองประเภท: วาล์วแบบคงที่และเคลื่อนไหว วาล์วแบบคงที่จะทำหน้าที่เป็นแรงต้านทานถาวรที่ถูกสร้างเข้ามาในระบบ ดังนั้น การติดตั้งวาล์วเหล่านี้จะต้องมีการคำนวณและปรับแต่งให้ถูกต้องแม่นยำ เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวาล์วเพียงอันเดียวจากทั้งหมดที่อยู่ในระบบจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลไปยังวาล์วอื่นๆ

 

วาล์วปรับสมดุลแบบเคลื่อนไหวจะทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดการไหล วาล์วดังกล่าวจะถูกปรับแต่งให้มีอัตราการไหลตามที่ต้องการและป้องกันไม่ให้อัตราการไหลที่มากกว่าเกิดขึ้น ถ้าแรงดันด้านหน้าของวาล์วเพิ่มมากขึ้น จะมีการปิดวาล์วเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการสูญเสียแรงดันตลอดทั้งวาล์วจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน วิธีการดังกล่าวจะช่วยรักษาอัตราการไหลที่ต้องการในเส้นทางเฉพาะ แรงดันที่ปล่อยเข้ามาสำหรับวาล์วปรับสมดุลแบบเคลื่อนไหวจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าขีดจำกัดในการเปิดใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าแรงต้านทานในวาล์วที่อยู่ไกลที่สุดจะเป็นศูนย์ไม่ได้ สำหรับกรณีวาล์วแบบคงที่

 

วาล์วปรับสมดุลมีอยู่ทั่วไปจากผู้ผลิตหลายแห่ง บางชนิดจะมีการติดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่ใช้วัดการไหลตลอดเส้นทางของวาล์ว วิธีการดังกล่าวจะทำโดยการวัดการสูญเสียแรงดันตลอดทั่วทั้งวาล์วและคำนวณการไหลตามค่าเควีของตำแหน่งปัจจุบันในวาล์ว