Balance point

Balance point คือ ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนใดๆ การผสมของการไหลของพลังงานทั้งสองจะส่งผลให้เกิดสภาวะใหม่หรือสถานะใหม่ที่เรียกว่าจุดสมดุล (balance point) โดยที่จุดนี้จะได้อุณหภูมิ ความชื้น หรือเอ็นทาลปี (enthalpy) ร่วม

 

ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนใดๆ การผสมของการไหลของพลังงานทั้งสองจะส่งผลให้เกิดสภาวะใหม่หรือสถานะใหม่ที่เรียกว่าจุดสมดุล (balance point) การผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นในท่อประปาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับจุดสมดุล โดยจะต้องมีการปรับอัตราการไหลทั้งสองเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ

 

จุดสมดุลสามารถแสดงให้เห็นได้โดยสูตรง่ายๆ ที่แสดงฟลักซ์พลังงาน (energy flux) สำหรับการไหลแต่ละการไหล

mbalance X cbalance  X tbalance = mhot X chot X thot + mcold X ccold X tcold

 

ในการออกแบบระบบปรับอากาศ (HVAC application) จุดสมดุลจะถูกคำนวณและแสดงบนแผนภาพ Molliers IX diagram การผสมอากาศร้อนและอากาศเย็นที่ความชื้นที่กำหนดจะทำให้เกิดส่วนผสมที่มีอุณหภูมิและความชื้นใหม่