ATEX

ATEX คือ คำย่อของคำในภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้

 

ATEX เป็นชื่อที่ใช้กันโดยทั่วไปในการเรียกกรอบการทำงานเพื่อควบคุมสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้และมาตรฐานสำหรับเครื่องจักรและระบบป้องกันที่ใช้ในสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้

 

กรอบการทำงานมีรากฐานจากข้อกำหนดของคำสั่งของสหภาพยุโรป (EU Directive) สองฉบับ:

1. คำสั่งที่ 99/92/EC (Directive 99/92/EC หรือคำสั่งสำหรับสถานที่ทำงานที่มีสภาพที่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ (ATEX Workplace Directive)) ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับปรับปรุงการป้องกันความปลอดภัยและอาชีวอนามันสำหรับคนงานที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้

 

2. คำสั่งที่ 94/9/EC (Directive 94/9/EC หรือคำสั่งสำหรับเครื่องจักรสำหรับที่ซึ่งมีสภาพที่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ (ATEX Equipment Directive)) ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบป้องกันที่ออกแบบสำหรับใช้ในสภาพบรรยากาศที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเบิดขึ้นได้ จุดประสงค์ของคำสั่งฉบับหลังนี้เพื่อช่วยให้การซื้อขายเครื่องจักรสำหรับที่ซึ่งมีสภาพที่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ (ATEX equipment) ภายในเขตสหภาพยุโรป (EU) สะดวกขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการทดสอบและทำเอกสารแยกจากกันในแต่ละประเทศสมาชิก

 

เครื่องจักรใหม่หรือการติดตั้งเครื่องไฟฟ้าในเขตที่อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ (ATEX zone) จะต้องมีสัญลักษณ์ EX-marking ที่เป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบัน นั่นหมายถึงเครื่องจักร (เช่น ขั้วหลอดไฟ มอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊ม) จะต้องไม่เป็นที่มาของการจุดระเบิดหรือปล่อยสารที่จะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ อย่างเช่นการรั่วไหล การเกิดประกายไฟ หรือมีความร้อนสูงมาก