Anoxic

Anoxic คือ สำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic) นั้น สภาวะไม่มีออกซิเจนจะระบุถึงการไม่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2) ภายใต้กระบวนการบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม จะใช้สารประกอบ เช่น ไนเตรตหรือซัลเฟต (NO3-, SO42-) แทนสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (Anoxic Conditions)

 

สำหรับการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ(Anaerobic) นั้น สภาวะไม่มีออกซิเจนจะระบุถึงการไม่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ (O2) ภายใต้กระบวนการบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม จะใช้สารประกอบ เช่น ไนเตรตหรือซัลเฟต (NO3-, SO42-) แทนสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (Anoxic Conditions)

 

ในการลำเลียงน้ำเสีย (wastewater transport)และการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้น ไนเตรตหรือซัลเฟต (NO3-, SO42-) จะถูกใช้เป็นตัวทำให้เกิดการออกซิเดชั่นเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์

 

หลักการดังกล่าวนี้ จะเป็นกระบวนการดีไนตริฟิเคชั่น ซึ่งไนเตรต (NO3-) จะถูกเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนอิสระ (N2)ควบคู่ไปกับทำการย่อยสลายสารอินทรีย์