Aerobic

Aerobic คือ การลำเลียงน้ำเสีย (wastewater transport) และการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ(treatment aerobic) นั้น หมายถึง กระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ออกซิเจนและจะใช้วิธีการออกซิเดชั่น (oxidation) สำหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์

 

การลำเลียงน้ำเสีย (wastewater transport)และการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ(treatment aerobic) นั้น หมายถึง กระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ออกซิเจนและจะใช้วิธีการออกซิเดชั่น (oxidation) สำหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์