Adaptation

Adaptation คือ การปรับตัวได้รับการนิยามโดย IPCC (The Intergovernmental Panel of Climate Change) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ว่าหมายถึง “การปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือในระบบมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง” คำนิยามยังต่อท้ายด้วยว่า “การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพื่อตอบสนองกับแรงกระตุ้นทางด้านสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือผลกระทบจากแรงกระตุ้นดังกล่าว ซึ่งช่วยลดอันตรายหรือเพื่อแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์”

 

การปรับตัวสามารถนิยามได้หลายรูปแบบ รวมถึงการปรับตัวแบบอัตโนมัติหรือการปรับตัวแบบมีการวางแผน การปรับตัวโดยส่วนตัวหรือการปรับตัวโดยส่วนรวม และการปรับตัวเพื่อป้องกันล่วงหน้าหรือการปรับตัวเพื่อตอบสนอง

 

การบรรเทาคือสิ่งตรงกันข้ามกับการปรับตัว ตามคำนิยามของ IPCC นั้น การบรรเทาคือ “การเข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อลดที่มาหรือเพื่อเพิ่มที่กักเก็บก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งแปลเป็นภาษาทั่วไปได้ว่าหมายถึง “สิ่งที่มนุษย์กระทำเพื่อลดการปล่อยหรือเพื่อกักเก็บก๊าซเรือนกระจก”