3-way valve

3-way valve คือ วาล์วสามทาง  วัตถุประสงค์ของวาล์วควบคุมแบบสามทาง (3-way control valve) เพื่อปิดการไหลของน้ำในท่อหนึ่งในขณะที่เปิดการไหลของน้ำในอีกท่อหนึ่ง หรือเพื่อที่จะผสมน้ำจากท่อสองท่อเข้ารวมกันในท่อเดียว หรือเพื่อแยกน้ำที่ไหลจากหนึ่งท่อให้ไหลออกไปยังท่อสองท่อ

 

วาล์วสามทางประกอบด้วยสามช่องทาง A, B และ C โดยทั่วไปวาล์วจะถูกแบ่งตามค่าเค (kvs [m3/h] value) ซึ่งแสดงค่าอัตราการไหลของน้ำผ่านวาล์วที่เปิดจนสุดภายใน 1 ชั่วโมงที่ความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านเข้าและด้านออก (pressure differential) เท่ากับ 1 บาร์

 

ใน mixing loop นั้น วาล์วควบคุมแบบสามทางสามารถใช้ควบคุมและปรับพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็น ระบบแผ่รังสีความร้อน การทำความร้อน/ความเย็นพื้น และอื่นๆ โดยสามารถทำงานได้หลายแบบ (1) ของไหลไหลเข้าทางช่อง A และไหลออกทางช่อง B และ C หรือไหลออกทางช่อง B หรือ C (2) ของไหลไหลเข้าทางช่อง B และ C หรือไหลเข้าทางช่อง B หรือ C แล้วจึงไหลออกทางช่อง A

 

วาล์วสามทางโดยทั่วไปจะมาพร้อมกับชุดปิดเปิดวาล์วด้วยไฟฟ้า ด้วยแรงดันลม หรือด้วยความร้อน