2-way valve

2-way valve คือ วาล์วสองทาง วัตถุประสงค์ของวาล์วควบคุมแบบสองทาง (2-way control valve) เพื่อปิดการไหลของน้ำหรือเพื่อควบคุมและปรับอัตราการไหลผ่านท่อ

 

วาล์วสองทางประกอบด้วยสองช่องทางเข้าและออก โดยทั่วไปวาล์วจะถูกแบ่งตามค่าเค (kvs [m3/h] value) ซึ่งแสดงค่าอัตราการไหลของน้ำผ่านวาล์วที่เปิดจนสุดภายใน 1 ชั่วโมงที่ความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านเข้าและด้านออก (pressure differential) เท่ากับ 1 บาร์

 

ใน mixing loop นั้น วาล์วควบคุมแบบสองทางสามารถใช้ควบคุมและปรับพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็น ระบบแผ่รังสีความร้อน การทำความร้อน/ความเย็นพื้น และอื่นๆ วาล์วสองทางสามารถใช้เป็นวาล์วเปิดปิดได้อีกด้วย

 

การควบคุมการปิดเปิดวาล์วสองทางสามารถทำได้ด้วยมือ หรือด้วยชุดปิดเปิดวาล์วด้วยไฟฟ้า ด้วยแรงดันลม หรือด้วยความร้อน