รายละเอียดการรับประกัน

การรับประกันเครื่องสูบน้ำของกรุนด์ฟอส

1. บริษัท กรุนด์ฟอส จะรับประกันให้กับผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิตหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ จากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปรกติ เป็นเวลา 24 เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ หรือ 30 เดือนนับจากวันที่ผลิตจากโรงงานและไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

    1.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, น้ำเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากท่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว, แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม, การขนส่ง

    1.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ

    1.3 การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

    1.4 การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ

    1.5 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส

    1.6 การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ

    1.7 หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย

    1.8 ถอดรื้อผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า

2.การรับประกันไม่รวมค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่

3.ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ หรือ ขอการรับประกัน มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ

4.ชิ้นส่วนอะไหล่มีระยะเวลาการรับประกันเป็นพิเศษมากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันพิเศษดังกล่าวแต่ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆ จะคิดค่าอะไหล่รวมกับค่าเดินทาง หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันตามปกติ

4.1 ในกรณีของมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ CH-PT, CM-PT ทางบริษัทจะรับประกันเฉพาะขดลวดมอเตอร์เท่านั้นไม่รวมชุด ลูกปืนของมอเตอร์ และ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามหัวข้อที่ 1.

5.กรณีบัตรรับประกันสูญหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกฉบับใหม่ให้

6.ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ ชำรุด หรือ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามดุลยพินิจของบริษัท

7.ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนขอรับประกันสินค้าผ่าน เวปไซด์ ของบริษัทที่ www.grundfos.co.th ในกรณีที่วันหมดอายุในใบรับประกันน้อยกว่า 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อภายใน 15 วันหากพ้นกำหนดดังกล่าวทางบริษัทขอยืนยันระยะเวลาการรับประกันบนใบรับประกันเท่านั้น

8.การตัดสินของบริษัท กรุนด์ฟอส ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ