การสูบน้ำจากแหล่งน้ำในภาคเกษตรกรรม

ภาพรวม

ภาพรวม

การจัดสรรน้ำเริ่มต้นจากการหาแหล่งน้ำสำหรับพืชผลจากน้ำใต้ดินหรือน้ำผิวดินที่ได้จากลำคลองและแม่น้ำหรืออ่างเก็บน้ำ ปั๊มน้ำที่ใช้ในการดูดน้ำเข้ามาจำเป็นต้องทำได้ตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่สูงกว่าและต่ำกว่าระดับพื้นดินซึ่งมีผลต่อแรงดันและการไหล ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันและจากฤดูกาลหนึ่งถึงอีกฤดูกาลหนึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน

ระบบปั๊มน้ำต้องสามารถส่งจ่ายแรงดันและการไหลไปยังหัวพ่นได้อย่างถูกต้อง สำหรับการทำงานรูปแบบเดิมนั้น น้ำจะถูกจ่ายออกจากแหล่งน้ำที่แรงดันต่ำหรือแรงดันคงที่จากปั๊มน้ำที่ทำงานที่ความเร็วระดับเดียว ซึ่งระบบที่ง่ายนี้จะทำให้มีการใช้งานปั๊มน้ำขนาดใหญ่เกินความจำเป็น อย่างไรก็ตามการทำงานรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงาน น้ำ และเงินลงทุนของเกษตรกร

ทางกรุนด์ฟอสสามารถจัดหาปั๊มน้ำที่สามารถปรับความเร็วรอบได้โดยสามารถปรับตั้งความสูงแรงส่งน้ำและการไหลเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำเพื่อที่จะลดค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น หากจำเป็นต้องมีการกรองในขั้นตอนการดูดน้ำเข้ามา ชุดควบคุมปั๊มน้ำอัจฉริยะทำให้มั่นใจว่าแรงดันที่ลดลงที่หัวพ่นจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา

ระบบปั๊มน้ำสำหรับการสูบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะ

กรุนด์ฟอสสามารถที่จะจัดหาระบบปั๊มน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำที่สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันทรัพยากรน้ำ และรักษาให้ผล ผลิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระบบปั๊มน้ำของเราทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถครอบคลุมเงื่อนไขความต้องการทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางกรุนด์ฟอสยังมีระบบปั๊มน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม โดยระบบปั๊มน้ำของเรามีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบสำหรับความน่าเชื่อถือและได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานอย่างไร้ขอบเขตพร้อมกับ การปฏิบัติงานในฟาร์มสมัยใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ทางกรุนด์ฟอสสามารถส่งมอบแรงดันและการไหลที่จำเป็นสำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ปั๊มปรับความเร็วรอบได้และชุดควบคุมแบบรวมเบ็ดเสร็จอย่างง่ายจะทำงานอัตโนมัติเพื่อตอบสนองเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเพื่อ จะรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุด โดยแต่ละส่วนประกอบในระบบนี้จะถูกคิดคำนวณทางวิศวกรรมล่วงหน้าสำหรับการทำงานอย่างไร้ขอบเขตในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสูบจ่ายน้ำสมัยใหม่

Modern pumping systems for modern agricultural irrigation

Modern agricultural irrigation is a complex interplay of sustainable energy consumption and water use, market conditions, and the application of experience and knowledge to ensure the best design for irrigation applications. Understanding past practices, today’s water and energy issues and developments in pump technology all contribute to build pumping systems that best service the needs of modern agriculture.

Challenges in agriculture require new techniques to boost productivity. The agricultural market is changing rapidly, and today’s farmers cannot rely on the technology and practices of the past.
To keep productivity high and to stay competitive in the market for agricultural products, farmers need increasingly to focus on profitability, which includes energy optimisation and better use of water resources. And here pumping systems play a vital role

|s0What is irrigation?/|s0
Put simply, irrigation is an artificial application of water to the plant roots, with the purpose of assisting the growing of agricultural crops. Fertiliser and chemicals can be added to an irrigation system, and irrigation also has a role in frost protection.

Successful agriculture is dependent upon farmers having sufficient access to water. Looking back to the middle of the last century, the common perception was that water was an infinite resource. Today, we are aware that water is a resource that needs to be managed. This is not only a question of more mouths to feed, people today consume more calories and eat more meat, and this requires more water to produce food.

Energy consumption is also an issue for the modern farmer. Energy for irrigation pumps is now one of the highest single cost drivers for farmers, and yet many are unaware of just how great the potential savings can be from more effective energy use.

Modern agriculture requires irrigation solutions that optimise irrigation uniformity, reduce energy costs, safeguard the water resource, and keep productivity at its best. The agricultural market is changing, and these changes require greater focus on applying knowledge, experience and total irrigation solutions integrating all components.

|s0What to consider when getting water to the crop/|s0
การจัดสรรน้ำเริ่มต้นจากการหาแหล่งน้ำสำหรับพืชผลจากน้ำใต้ดินหรือน้ำผิวดินที่ได้จากลำคลองและแม่น้ำหรืออ่างเก็บน้ำ The next step is water treatment, if this is necessary, and perhaps the addition of fertiliser or chemicals. สุดท้ายการจ่ายน้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งน้ำไปยังพืชผลการเกษตรโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ระบบชลประทานโดยใช้สปริงเกอร์หมุน หรือการใช้น้ำหยด หรือการพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก

ระบบสปริงเกลอร์ใช้งานระบบกลไก เช่น การชลประทานโดยใช้ระบบการให้น้ำด้วยหัวพ่นสปริงเกลอร์แบบวงกลม เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ Such systems are typically attached to a pump that can supply the necessary amount of water and pressure – and a good deal more, just in case. A valve will typically handle the excess amount of flow and pressure.

การชลประทานระบบน้ำหยดและการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กสำหรับการใช้งานด้วยแรงดันต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลดการกลายเป็นไอ ระเหยและส่งไปถึงปลายทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การรักษาระดับแรงดันให้คงที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่สม่ำเสมอตลอดแต่ละโซนในระบบ และสิ่งนี้ยังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานในการชลประทานหากมีการจัดการอย่างเหมาะสม การจะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จจำเป็นที่ต้องให้ระบบสามารถชดเชยการเปลี่ยนแปลงในการไหลเพื่อให้มั่นใจได้ถึงแรงดันคงที่ในโซนทางเข้าและทางออก

A Grundfos Hydro MPC booster system fitted with Grundfos CRE − variable speed drive-controlled pumps − is able to adapt to changing conditions and ensure constant pressure.

|s0Traditional approaches and pumping solutions/|s0
Groundwater withdrawal has typically involved submersible or vertical turbine pumps that are able to bring water to the surface. For surface water intake, centrifugal pumps in various configurations, split case and end suction pumps have been traditional solutions.

ปั๊มน้ำที่ใช้ในการดูดน้ำเข้ามาจำเป็นต้องทำได้ตามเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่สูงกว่าและต่ำกว่าระดับพื้นดินซึ่งมีผลต่อแรงดันและการไหล ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันและจากฤดูกาลหนึ่งถึงอีกฤดูกาลหนึ่งซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกัน ระบบปั๊มน้ำต้องสามารถส่งจ่ายแรงดันและการไหลไปยังหัวพ่นได้อย่างถูกต้อง The simple solution is to oversize the pump, so the pump is able to handle a worst case scenario. However, the result is that the pump will almost never operate at its optimal duty point. It will produce too much pressure and consume too much energy, which is not used productively in any way.

Traditionally, water has been distributed from the water source – either groundwater or surface water from a channel or storage pond – at low or constant pressure from pumps operating at single speed. Delivery to the crop has been from nozzles, where the focus has been on surface coverage, without too much attention placed on run-off, canopy evaporation and wind drift. Soil moisture monitoring to ensure an even spread over the irrigated area is a relatively new discipline.

However, pressure management has long been an issue, and over the years, pressure reduction valves have been commonly used to reduce pressure in the system. However, valves are costly to install and require frequent service and replacement, and their operation consumes a lot of energy.

If we consider that a modern agricultural irrigation system is a car and the pump is the motor, would it make sense to drive your car at constant full throttle and control the speed with the brakes? This is a very common approach for irrigation pumps.

If a pump is specified to run continuously at the highest level – for example when the corner section comes on – energy is wasted. The varying requirements for optimal energy use on a pivot application can easily be met by using a variable speed pump. This offers substantial savings on energy while maintaining pressure.

|s0Meeting the challenges of modern agriculture/|s0
Complete pumping systems instead of large, isolated pumps are the way forward. For example, the costly and time-consuming use of pressure reduction valves to maintain constant pressure can be eliminated by an investment in pump controllers for effective pressure management. This saves costs in the long-term, also with service, and reduces energy consumption.

The same can be said of using valves in sprinkler irrigation. A much better approach would be to use a variable speed pump and a pressure sensor on the pivot, which will then automatically adjust the pump performance to match the requirements for the pivot. สิ่งนี้ทำให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอของการชลประทานที่สูงขึ้นและรักษาต้นทุนให้ต่ำ ชุดควบคุมปั๊มมีข้อดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันปั๊มไม่ให้ทำงานในตอนที่ไม่มีน้ำหรือความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อขยายอายุการใช้งานของ ปั๊ม

The rises and falls in water level below ground and for surface water essentially change the specifications for a pumping system because these variations change the head. A single speed pump dimensioned to lift from the lowest water level will burn energy dollars when the level is high. A variable speed pump is on the other hand able to adjust its head and flow to compensate for changes in water level, reducing energy bills.

The range of pump applications in agricultural irrigation is many and varied. The key to success is using intelligent pump controls that are designed for the application in question.

|s0Designing a modern irrigation system/|s0
We need to think through the specific applications in irrigation in new ways, and in particular we need to think irrigation system design into the application. The pumps have to be much more integrated with the rest of the irrigation system. This means the pump must be designed to match the rest of the irrigation equipment, or the irrigation equipment must be designed to match the pump.

The current approach of simply installing a pump capable of always delivering more than enough water ends up wasting money and energy. Returning to our pump-as-motor metaphor: Purchasing an over-sized motor as an afterthought to place in your car will end up a costly affair and offers no guarantee of a comfortable or fuel-efficient ride!

Think this into an irrigation system, where the pump must do more than simply deliver water to the pipes in order to be effective. For example, adding variable speed drives improves the efficiency of groundwater withdrawal when pumping directly into an irrigation system. Surface water intake and distribution can be improved by using multi-pump pressure boosting systems, and across the board, monitoring and control systems further safeguard the reliable flow of water by protecting the pump from dry-running, motor breakdown or power supply irregularities.

All these elements must be fully integrated into the design to provide the benefits that a modern irrigation pumping system can offer the farmer. การรักษาระดับแรงดันน้ำและการไหลให้คงที่สำหรับน้ำที่อยู่ในท่อและหัวพ่นหมายถึงปริมาณน้ำที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมงและเราสามารถประหยัดพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนที่สำคัญในการบริหารจัดการระบบฟาร์ม

Earlier, we discussed the importance of maintaining a constant pressure in a pivot irrigation system. This becomes very relevant if the pivot is equipped with an end gun and maybe even a corner section. As soon as the end gun or corner section comes on, the pressure in the pivot’s main line will drop, and this will impact the irrigation uniformity.

The solution is to replace the pivot’s main pump with a variable speed pump, which will immediately react to a pressure drop when an end gun or corner section cuts in. In such a configuration it is possible to maintain the exact same pressure on all the sprinklers, and thereby deliver a high uniformity.

A modern pumping system is not only about pumps. Variable speed drives, intelligent control and even remote management all necessitate the integration of all components in an irrigation system.

|s0The future:/|s0 |s0total solutions, tailored to the application/|s0
The development described above shows the need for the careful consideration of the entire irrigation system and each component’s integration, tailored to the application. This requires experience and knowledge, and the ability to follow water from the source to the crop – from the water intake, through water treatment and distribution to the irrigation application, all carefully monitored and regulated along the way.

Modern agriculture requires a broader understanding of component integration, and the system must ensure the farmer is able to respond to issues of energy consumption and water supply, specifically by isolating areas where savings can be made, generating increased profit per hectare.

This is not an exercise that can be carried out in isolation; all relevant local conditions need to be added to the equation, such as soil conditions, the crop, topography, and weather patterns. Pump control including monitoring and intelligent management is then the way forward.

The energy savings are there to be made – and are substantial. The added benefit for the farmer is, in addition to the lower operating costs, that water is delivered with greater precision to the crop, resulting in a better harvest, increased profitability, and better water management, ensuring sustainable agriculture in the future.

ติดต่อ
บริษัทตัวแทนขาย
ศูนย์บริการ