กรุนด์ฟอสออสเตรเลียเป็นผู้นำในระบบการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)

BIM-MEPAUS
BIM-MEPAUS

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
BIM-MEPAUS

  • BIM – การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร
  • MEP – งานเครื่องกลอาคาร ไฟฟ้า และระบบท่อ
  • Aus – ออสเตรเลีย

 

 

ความผิดหวังสำหรับระบบสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM)
ผู้รับเหมางานเครื่องกลอาคารในออสเตรเลียจำนวนมากรู้สึกผิดหวังกับระบบสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร
(BIM) และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้ BIM ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดย BIM มีจุดประสงค์สำหรับการ
ใช้งานที่เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการและเหมาะสำหรับการใช้ข้อมูลลักษณะเฉพาะทางกายภาพและ
ลักษณะเฉพาะร่วมกันในรูปแบบดิจิตอลที่ยอมให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นและประหยัด
มากขึ้น การบูรณาการเป็นคำที่มีความสำคัญด้วยการช่วยเหลือของ BIM ทำให้สามารถบูรณาการระบบ
โซ่อุปทานเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบโครงการแบบบูรณาการ (IPD) ที่เป็นการยกระดับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี แต่สำหรับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วสิ่งนี้อาจจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้จริง

ประสบการณ์ของพวกเขาสำหรับการใช้งาน BIM ที่สร้างขึ้นมาด้วยที่ปรึกษาคนเดียวกันโดยใช้พารามิเตอร์
ขั้นพื้นฐาน เมื่อแบบจำลองถูกนำมาใช้งานในสถาปัตยกรรม BIM จากผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ก็อาจ
จะมีบางสิ่งที่ผิดพลาด แบบจำลองของที่ปรึกษาและแบบจำลองของผู้รับเหมาไม่สามารถรวมกันเป็นอัน
เดียวกันได้ ผลคือแบบจำลอง BIM โดยรวมต้องมีการปรับแก้ไขใหม่พร้อมกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมา
ในภายหลัง ไม่มีมาตรฐานร่วมกันสำหรับการสร้างแบบจำลอง BIM

 


เหมือนมีคน 5 คนที่ออกแบบชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน
ของตัวถังรถยนต์โดยใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน
หากไม่มีการพูดคุยซึ่งกันและกันแล้ว ก็ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงสายการผลิตที่เหมาะสมสำหรับ
การประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

คำกล่าวของ เบน ลีจ, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเขตภูมิภาค CBS, กรุนด์ฟอสเอเชียแปซิฟิค

แนะนำ BMI-MEP Aus
BMI-MEP Aus ถูกนำมาใช้งานในลักษณะที่เป็นภาพ ซึ่ง BMI-MEP Aus เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้
ที่มีบทบาทหลักในตลาดการก่อสร้างของออสเตรเลีย ด้วยการทำงานร่วมกับ AMCA(สมาคมผู้รับเหมาระบ
บปรับอากาศและงานเครื่องกลอาคารของออสเตรเลีย)ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ ผู้รับเหมารายหลัก ที่ปรึกษา
การออกแบบ สมาคมอื่นๆ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และซัพพลายเออร์รายใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น
กรุนด์ฟอส ก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ

มาตรฐานแบบจำลองของปั๊มระบบ BIM

กรุนด์ฟอสออสเตรเลียได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในกลุ่มทำงานของระบบปั๊มพร้อมกับผู้ผลิตรายอื่น จุด
ประสงค์คือการพัฒนาแบบจำลองแรกขึ้นมาสำหรับ BMI-MEP Aus สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการ
รับเอาข้อกำหนดจำเพาะ มาตรฐาน แบบจำลอง และผังการไหลของงานมาใช้ร่วมกัน
คณะทำงานเกี่ยวกับปั๊มยังได้มีการร่างพิมพ์เขียวและผังการไหลของงานสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกร
รมอื่นๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานร่วมกันสำหรับ BIM รวมถึงการบูรณาการระบบโซ่อุปทานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
หลักในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการส่งมอบโครงการเชิงบูรณาการ (IPD) เช่นเดียวกัน

การลงทุนในโลกของ BIM
กรุนด์ฟอสได้มีการสร้างแบบจำลองขึ้นมามากมายซึ่งในตอนนี้ถูกเก็บและดูแลอยู่บนเวบไซต์ BMI-MEP
Aus สำหรับกรุนด์ฟอสแล้วการสนับสนุนโครงการ BMI-MEPAUS เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจกับกรุนด์ฟอสเพื่อให้ทำงานกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น และการทำธุรกิจในโลกของ BIM จะทำให้การใช้
มาตรฐานร่วมกันง่ายขึ้นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

พิมพ์เขียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง

วิธีการพัฒนามาตรฐานปั๊ม
กลุ่มทำงานที่กรุนด์ฟอสออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่ง ของการเริ่มต้นกระบวนการโดยการเลือกปั๊มที่
เหมาะสม พวกเขาเลือกมาตรฐาน ISO 2858 และ DIN EN733 ซึ่งเป็นปั๊มแรงเหวี่ยงแบบหอย
โข่ง ซึ่งเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน ปั๊มชนิดนี้ถูกเลือกไว้เป็นหลักเนื่องจาก
เป็นขนาดที่ใช้งานกันทั่วไประหว่างผู้ผลิตส่วน ใหญ่และเป็นปั๊มพื้นฐาน ซึ่งได้มีการนำมาใช้ใน
ออสเตรเลียเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ช่วงการใช้งานของแบบจำลอง BIM ที่มีข้อจำกัดจำเป็นต้อง
ครอบคลุมช่วงการผลิตของผู้ผลิต ทำให้เป็นรุ่นที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับการสร้างกระบวนการ
ไหลของงานและการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

APREG2_TAB_2_BIM-samlet

ขั้นตอนถัดไป
เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับแบบจำลองของปั๊ม ขั้นตอนถัดไปคือการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
แบบจำลองที่จำเป็น ซึ่งประกอบด้วยขนาดคงที่และแปรผันตามผู้ผลิต เช่นเดียวกับการยอมตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับระดับของรายละเอียดของแบบจำลองที่ต้องถูกรวมเข้าด้วยกัน การป้อนข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดในอุตสาหกรรม ตัวแปรที่จำเป็นต้องมีการใช้งานร่วมกับแบบจำลองใน BIM-MEPAUS ถูกทำการ
ตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งนี้ประกอบด้วยตารางการออกแบบ ตารางสมรรถนะ ข้อมูลปั๊มที่ติดตั้ง และ
ตารางการทดลองเดินเครื่องระบบ ขณะที่ตารางเหล่านี้ถูกนำไปใช้งานอย่างเหมาะสมก็จะสามารถติดตาม
อายุของโครงการได้อย่างครบสมบูรณ์นับตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจบโครงการโดยเชื่อมโยงกับการจัด
ทำเอกสารอาคาร

จุดอ้างอิง
ในโครงการ BIM-MEPAUS พบว่าวิศวกรการออกแบบจะเติมเต็มตารางการออกแบบพร้อมกับข้อมูลที่
จำเป็นสำหรับอัตราการไหล แรงดัน ความเร็ว และข้อมูลไฟฟ้า ขั้นตอนถัดไปคือ วิศวกรงานเครื่องกลจะเติม
รายละเอียดให้สมบูรณ์โดยการป้อนข้อมูลเฉพาะของผู้ผลิตเมื่อปั๊มมีการติดตั้งจริง ขั้นตอนสุดท้ายคือ การ
โหลดข้อมูลการทดลองเดินระบบ เพื่อว่าจะใช้อ้างอิงที่จุดต่างๆ ในอนาคตเพื่อให้มั่นใจว่าผู้จัดการแผนก
สาธารณูปโภคและอาคารสามารถมั่นใจได้ว่าอาคารยังคงทำงานได้ตามข้อมูลจำเพาะการออกแบบ

ประโยชน์ที่ได้รับ
การส่งมอบโครงการ BIM-MEPAUS จะมีประโยชน์ต่อที่ปรึกษาและผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ของออสเตรเลีย ระบบ BIM ที่ทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจะเป็นการลดต้นทุนการร่างและการสร้าง
แบบจำลองและลดของเสีย การทำงานซ้ำ และการปรับแก้ไขงาน ขณะเดียวกันก็ยังรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของ
ข้อมูลและการจัดทำเอกสาร และยังเป็นการปรับปรุงการประสานความร่วมมือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สำหรับโครงการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงระบบเดิม สุดท้ายคือ ข้อมูลการทดลองเดินระบบและการบำรุง
รักษาที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยหาจุดทำงานของอาคารที่เหมาะสมที่สุดและยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย
ทำให้การทำงานของลูกค้ากรุนด์ฟอสออสเตรเลียนั้นง่ายยิ่งขึ้น

 


    Facebook Twitter LinkedIn