โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559

05/07/2017

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

บริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ชนิดใบพัดธรรมดา ประจำปี 2558 และได้ผ่านการรับรองประสิทธิภาพด้านพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดไว้โดยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดใบพัดธรรมดา รุ่นที่บริษัท กรุนด์ฟอสฯ ได้รับการับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้แก่ รุ่น CMB-PT จำนวน 4 รุ่น  รุ่น CMB-PM1จำนวน 5 รุ่น และ SCALA2 จำนวน 1 รุ่น ซึ่งทุกรุ่น ได้ผ่านการรับรองประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกรุ่น  ทั้งนี้แบรนด์ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส เป็นแบรนด์สัญชาติยุโรปรายเดียวที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ

CMB-PT

รุ่น  CMB-PT จำนวน 4 รุ่น

CMB3-37PT

CMB3-46PT

CMB5-37PT

CMB5-46PT

CMB PM1

รุ่น CMB-PM1จำนวน 5 รุ่น

CMB3-27

CMB3-37

CMB3-46

CMB5-37

CMB5-46

SCALA2

รุ่น SCALA 2 จำนวน 1 รุ่น

โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3  โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดงาน “Saving Together Happy Together” พิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่แก่ผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559  ซึ่งบริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณพรทิพย์ วิพัฒนพร กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับโล่ในฐานะที่แบรนด์กรุนด์ฟอสได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ  โดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี

คุณพรทิพย์ วิพัฒนพร

              คุณพรทิพย์  วิพัฒนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุนด์ฟอส  (ประเทศไทย) จำกัด
                รับมอบโล่แก่ผู้ประกอบการโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี 2559

                                         ผู้ประกอบการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ เบอร์ 5 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวเปิดงานว่าปัจจุบันอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากการประมาณการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าหากไม่มีการประหยัดพลังงาน ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งการดำเนินโครงการของ กฟผ.สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวอีกว่า โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5เป็นโครงการสมัครใจที่ผู้ประกอบการพัฒนาอุปกรณ์ของตัวเองและมาขอติดฉลากกับกฟผ. นอกเหนือจากจะแสดงถึงการประหยัดไฟแล้ว   ยังทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปสู่ภาคขนส่งด้วย เช่น รถจักรยานยนต์เบอร์ 5 เป็นต้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด 23 ปี ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประหยัดไฟลดการใช้พลังงาน

          ด้าน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการกฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปีที่ผ่านมากฟผ. ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดฉลากเบอร์ 5 ภายใต้ “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองความประหยัดและประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูงจนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลากเบอร์
5 แล้วรวม 28 ผลิตภัณฑ์จ่ายฉลากไปแล้วกว่า 300 ล้านดวง