เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของชุมชน

บริษัทกรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของชุมชน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ทางบริษัทกรุนด์ฟอส(ประเทศไทย) ได้มีการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์   กรุนด์ฟอสรุ่น SQF 5A-7 จำนวน 1 ตัวและ CU200 จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 121,900 บาท   ให้แก่คุณสุรินทร์ แสงไทยทวีพร พลังงาน จ. กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้ติดตั้งในศูนย์การเรียนรู้ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อขยายสถานที่สาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงประชาชนที่มีความสนใจเข้าศึกษาและเยี่ยมชม โดยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของกรุนด์ฟอสได้มีการติดตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
อาทิเช่น ที่ อ.ประโคนชัย และ อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์โดยร่วมกับ อ.ทอง หลอมประโคน บริษัท ไอด้าเทค, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก เป็นต้น  โดยก่อนหน้านี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump)  และระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอสที่ชุมชนบ้านหนองพฤกษ์ จ.นครราชสีมา และสามารถลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าและลดค่าหน่วยน้ำประปาลงได้จาก 5 บาทเหลือเพียง 2 บาท
แล้วยังคงเหลือเงินเพื่อก่อประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำประปาทั้งหมู่บ้าน    อีกทั้งชุมชนยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทำให้ชุมชนไม่มีผู้ว่างงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอีกด้วย

 

 

 

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
วังน้ำเขียว