Think ahead

file

ที่กรุนด์ฟอสเรามุ่งเน้นที่การทำงานที่มองไปยังอนาคตเสมอ

ไม่เพียงแต่เราจะเป็นผู้นำตลาดพร้อมกับการคาดการณ์ล่วงหน้าด้านเทคโนโลยีของเราที่มีอยู่ แต่เรายังมองไปที่ระบบที่เราสร้างขึ้นมาในส่วนของ การนำไปใช้งานในอนาคต เรามองไปยังอนาคตข้างหน้า และร่วมกับลูกค้าของเราในการพัฒนาระบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับอนาคต ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรุนด์ฟอสคือหนึ่งในความเป็นหุ้นส่วนและการสนับสนุนระยะยาว

แนวความคิดให้ไกลไปถึงอนาคตได้รับการสนับสนุนที่ระดับองค์กรซึ่งเป็นที่ที่พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมา นอกจากนี้ทางกรุนด์ฟอสยังสนับสนุนการศึกษาให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

และพันธสัญญาของเราในการคิดล่วงหน้าเป็นการสร้างแนวคิดที่ครบวงจร เช่นเดียวกับที่เราลงทุนผลกำไรของเราในการพัฒนาระบบขึ้นมาใน อนาคต

การวางรากฐานสำหรับอนาคต

การตรวจจับสภาวะการทำงาน
ปั๊มน้ำเสีย Grundfos SE1 และ SEV มีคุณลักษณะพิเศษโดยการรวมตัวเซ็นเซอร์ตรวจวัดพารามิเตอร์การทำงานรวมถึงอุณหภูมิของมอเตอร์ ปริมาณน้ำในน้ำมัน และความชื้นในมอเตอร์ เพื่อเฝ้าตรวจสอบสถานะการทำงานสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเพื่อลดค่าใช้จ่ายเวลาการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงให้น้อยที่สุด

ผู้ให้บริการ
กรุนด์ฟอสตระหนักอยู่เสมอว่าการบริการเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และมีราคาที่เหมาะสม ลูกค้าจำนวนมากสามารถประหยัดเงินได้อย่างมากโดยการเลือกผู้จัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำที่มีสัญญาบริการที่เหมาะสมมากที่สุด

สิ่งนี้รวมถึงพืนที่ในขอบเขตของการบริหารซึ่งสามารถประหยัดเงินได้อย่างมากกับการทำสัญญาบริการกับกรุนด์ฟอส สัญญาดังกล่าวรวมถึงการตรวจสอบรายปีอย่างละเอียด และการซ่อมบำรุงการติดตั้ง เช่น โรงบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำ เป็นต้น

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
สถาบัน Poul Due Jensen เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของโดยกรุนด์ฟอสเอง ทั้งพนักงานและลูกค้าของกรุนด์ฟอสได้รับประโยชน์ผ่านทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ สถานที่แห่งนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากทั่วทุกมุมโลกจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขาย ทางเทคนิค การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย สถาบันหลักนี้ตั้งอยู่ในเดนมาร์ก และมีการเรียนการสอนผ่านทางระบบดาวเทียมไปยังจีนและรัสเซียอีกด้วย

การสร้างความเป็นหุ้นส่วน
การบริการที่ดีและระบบที่เหมาะสมเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือความเป็นหุ้นส่วนอย่างยั่งยืน นี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในวัตถุประสงค์ของกรุนด์ฟอส ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าของเรานั้นได้รับข้อดีจากระบบที่มีอยู่ และด้านความปลอดภัยในอนาคต รวมถึงเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati